สิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล

ชื่อโครงงาน                           สิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล

ผู้จัดทำโครงงาน                   เด็กชายกฤษฎา           สุขศิริ

                                             เด็กหญิงชุติมา            รวดเร็ว

                                             เด็กหญิงวิภาพร          สุขคุ้ม

ครูที่ปรึกษา                           คุณครูลักขณา             แสงสี

 

ที่มาและความสำคัญของโครงงาน

            น้ำเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของสิ่งมีชีวิต  ในโลกของเราจะมีน้ำมากกว่าพื้นดินประมาณ 3 : 4 โดยมากจะเป็นมหาสมุทรขนาดใหญ่ เช่น มหาสมุทรแปซิฟิก มหาสมุทรแอตแลนติก ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลนานาชนิด

            ดังนั้นกลุ่มข้าพเจ้าจึงได้จัดทำโครงงานนี้ขึ้นมาเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาในเรื่องของสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล ให้ทราบถึงชนิด ลักษณะและพิษ หรืออันตรายของสัตว์ทะเลบางชนิดที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้จัก และให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์

            1. เพื่อศึกษาลักษณะของสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลชนิดต่าง ๆ

            2. เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันอันตรายจากสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล

            3. เพื่อสร้างความสามัคคีในการทำงานกลุ่ม

 

แผนการปฏิบัติงาน

ลำดับที่

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผลการศึกษา

1

สำรวจพื้นที่

4 วัน

ได้รู้จักสัตว์ทะเลบางชนิด

2

เก็บรวบรวมข้อมูล

2 วัน

ได้รู้รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะของสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล

3

วางแผนการปฏิบัติ

2 วัน

ได้ทราบรายละเอียดของงาน

 

ประโยชน์และคุณค่าของงาน

            1. ได้ศึกษาเกี่ยวกับสัตว์ทะเลชนิดต่างๆ

            2. ได้เพิ่มความสามัคคีภายในกลุ่ม

อ้างอิง

1. http://210.246.188.51/goverment/www.seaanimal.com/index.html

2. http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%

94%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88:%E0%B8%AA%E0%B8

%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9

%80%E0%B8%A5

3. http://www.trueplookpanya.com/true/knowledge_detail.php?mul_content_id=51

4. http://www.google.co.th/search?q=%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8

%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5&hl=th&biw=1024&bih=677&prmd=

imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=yLP5Tp-OE8TqrAfjx9DzDw&ved=0CDcQsAQ

5. http://www.tlcthai.com/education/knowledge-online/clipvdo-edu/17569.html

edit @ 27 Dec 2011 19:17:15 by โครงงานสิ่งมีชีวตใต้ท้องทะเล